Станбено-деловна зграда во Чаир

Објектот е лоциран во Општина Чаир на ул. Џон Кенеди бр.2

Вкупна изградена површина:
5.967 m2
Малопродажен простор на приземје:
996 m2
Катност:
ПО + ПР + МЕЗАНИН + 6 КАТА
Број на станови:
20
Подземен паркинг простор
Година на пуштање во употреба
1999

Локација на објектот